About Us

 
Cold Way Refrigeration Co., Ltd. was established in 1986, in early years we have manufactured only the refrigerator for pick-up truck,later we started to fulfill our product to complete all product line for thai market and continuously develop our refrigerator system to meet customer satis- function.With more than 20 years of experience in manufacturing and ser- vicing refrigerator system for trucks. Cold Way Refrigeration Co., Ltd. is one of the leaders in refrigerated truck business in Thailand.
บริษัท โคลด์เวย์ รีฟริเจอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2529 โดยเริ่มจากการผลิต แอร์รถห้องเย็นสำหรับรถปิคอัพ ภายหลังต่อมาทางบริษัทฯ ได้เพื่อสินค้าเพื่อให้ ครบกับความต้องการของลูกค้ารถห้องเย็นรวมทั้งยังพัฒนาระบบเครื่องทำความ เย็นอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน ทางบริษัทฯมีสินค้าครบทุกประเภทเพื่อให้ลูกค้า ได้เลือกสรรเพื่อให้ตรงการการใช้งาน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปี ในงานประกอบและติดตั้งเครื่องทำความเย็น สำหรับรถปิคอัพ รถ 6 ล้อ รถ 10 ล้อ รวมถึงรถเทรลเลอร์ ทำให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำการ ให้บริการเครื่องทำความเย็น
 
 Strive to be the leader in refrigerated truck business
ต่อสู้เพื่อเป็นผู้นำธรุกิจเครื่องทำความเย็นสำหรับรถปิคอัพและรถบรรทุก 
 To product high quality refrigerated system for all kind of trucks and seel for international market opportunities.
ผลิตและให้บริการเครื่องทำความเย็นสำหรับรถปิคอัพและ รถบรรทุกที่มีคุณภาพสำหรับลูกค้า รวมทั้งยังมองหาโอกาส ที่จะขยายงานไปยังต่างประเทศ